Filtriranje

Besplatni info telefon 0800 94 20

Pomoć i podrška 0800 94 20

0 kom 0
Početna Politika privatnosti

Politika privatnosti

Trgovačko društvo OTOS d.o.o., Vukovarska 1, HR-31000 Osijek, OIB:86363078612, (dalje u tekstu: Voditelj obrade) s vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka, te ostalih nacionalnih i drugih propisa kojima se regulira zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kontakt podaci

Ako imate pitanja u vezi obrade vaših osobnih podataka, želite iskoristiti vaša prava ili postaviti prigovor ili zahtjev možete nam se obratiti na:

 • Broj telefona: + 385 (0)31 252 015 i 252 003
 • E mail adresa: gdpr@otos.hr
 • Adresa: Vukovarska 1, HR-31000 Osijek

Detaljne informacije možete pronaći na: https://www.otos.hr

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je: Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52

Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka

Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu  izvršavanja službenih zadaća i ovlasti OTOS d.o.o. obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:

 • Provođenje raznih postupaka
 • Davanje odgovora na zaprimljene upite, zahtjeve, ostalo
 • Poduzimanje radnji s ciljem kontrole usklađenosti s Općom uredbom
 • Postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama.

Vaše osobne podatke obrađujemo iz nužnosti radi izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje prija sklapanja ugovora u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće Uredbe u svrhu:

 • zapošljavanja,
 • ostalih pomoći, naknada,
 • prodaje i kupnje,
 • trgovačkih, obrtničkih – obvezno pravnih ugovora, ugovora o djelu, autorskih ugovora, ostalo.

Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • isplata plaća, naknada i svih ostalih isplata koja proizlaze iz radnog odnosa zaposlenih radnika,
 • provođenje općih i pojedinačnih akata i odluka voditelja obrade.   

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • sudjelovanja i izvršenja EU projekata u kojima su uključene fizičke osobe

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • kontaktiranja,
 • sudjelovanja i izvršenju EU projekata,
 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva,
 • newsletteri.

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se  o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo također i  tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Upravljanje Privolama

Imate pravo svoju privolu opozvati, ograničiti, smanjiti, promijeniti u bilo kojem trenutku i to  putem pisanog zahtjeva na adresu: Vukovarska 1, HR-31000 Osijek ili putem e mail adrese: gdpr@otos.hr.

Ako opozovete dane privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku.

U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor ili bilo koji drugi pravni posao.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Korištenje kolačića (cookies)

Na našim web stranicama potpuno kontroliramo isključivo naše lokalne kolačiće i pomoću njih ne skupljamo nikakve osobne podatke.

Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, funkcionalni (mogu se isključiti) koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju te marketinški (mogu se isključiti) koji omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta.

Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke i to:

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni, netočni ili nisu ažurni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo. Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe. Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporavate njihovu točnost
 • ako je obrada podataka bila protupravna/nezakonita, a odbijate njegovo brisanje
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva
 • ako ste podnijeli prigovor na obradu Vaših osobnih podataka

Pravo na mogućnost prijenosa podataka

Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Prijenos osobnih podataka na korištenje

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje

 • državnim tijelima i tijelima regionalne i lokalne samouprave
 • državnim zavodima (HZMO, HZZO, ostalo)
 • pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga
 • telekomunikacijskim i drugim uslugama
 • poštanskim uslugama,
 • sigurnosnim i drugim osiguranjima

koji djeluju kao izvršitelji obrade ili izvršitelji usluga, zajednički voditelji obrade, koji imaju pristup vašim osobnim podacima.

S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU isključivo ukoliko se radi o poštivanju uvjeta iz EU projekata. Primjerice nekada je potrebno radi dokazivanja izvršenja EU projekta kako bi se opravdala dobivena novčana sredstva dostaviti osobne podatke polaznika ili sudionika EU projekta. U svakom takvom slučaju na osobne podatke primjenjuje se tehničke mjere zaštite primjenom pseudonimizacije ili enkripcije osobnih podataka.

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:

 • ako postoji zakonska obveza
 • ako ste dali izričit pristanak

Sigurnost osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Članovi nadležnih tijela i svi radnici koji prikupljaju, obrađuju, pohranjuju ili na bilo koji drugi način dolaze u kontakt s podacima, dužni su čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti i poslova. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti i poslova, odnosno radnog odnosa.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva i akti voditelja obrade. U svezi s navedenim osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno navedenom Vaše osnovne osobne podatke načelno brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Promjene politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

5% popust na prvu kupnju u webshopu

Postanimo prijateljiNewsletter

Prijavite se i ostvarite 5% popusta prilikom prve kupnje na webshopu

*popust ne vrijedi na proizvode na akciji

Zatvori

Ova web stranica koristi kolačiće (engl. cookies) kako bi radila pravilno sa svim funkcionalnostima i kako bi OTOS mogao raditi na unaprjeđenju iste te poboljšanju korisničkog iskustva. Prema zakonima Europske unije, obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Kolačići neće nauditi Vama ili Vašem računalu, ali ih možete onemogućiti ako želite. Imajte na umu da zbog onemogućavanja kolačića možda nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti ove web stranice.

Za više informacija o tome što su kolačići i kako ih isključiti pročitajte našu Izjavu o privatnosti.

Google maps
Facebook messenger (like page)
Live chat
Mailgun

Google tag manager